La Guia de Recursos Jove naix amb el propòsit que persones joves i adultes puguen accedir fàcilment a informació sobre recursos municipals, autonòmics, nacionals i/o europeus, en aquells àmbits que resulten d’interés per a la joventut (Ex: formació, oci, ocupació, etc.).

AVÍS: Les dades que apareixen en la Guia de Recursos Jove han sigut recopilats de diferents fonts d’informació d’accés públic (per exemple: Webs, fullets, cartells, etc.). L’Ajuntament de Castelló no es responsabilitza del contingut, exactitud i/o actualització de la informació que apareix en la present guia que prové d’altres persones físiques o jurídiques; o que es remet a partir d’enllaços o altres sistemes informàtics. Qualsevol persona que trobe alguna dada incorrecta o que per error o omissió no apareix en la present guia pot comunicar dita circumstància al personal tècnic de Joventut del Casal Jove.